• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
       ยั ง ไ ม่ มี ห นั ง สื อ ส่ ง
    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
  421 หมู่ที่ 21 ถนนสิงห์ใคล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  โทร. 053-711944 โทรสาร. 053-711761
  E-mail Address :  chiangrai@nfe.go.th    sayoonara@windowslive.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1702 วินาที