ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1101 ค่าเช่ารถ 1นก6187 ปี64(6004)
118,020.00
118,020.00
118,020.00
0.000
19,600.00
16.61
2 1102 ค่าเช่ารถอำเภอ 13คัน ปี64(6004)
1,347,996.00
1,347,996.00
1,347,996.00
0.000
224,666.00
16.67
3 1103 ค่าจ้างเหมาฯ 8ราย ปี64(6004)
480,240.00
480,240.00
480,240.00
0.000
140,580.00
29.27
4 1104 งบบริหาร ปี 64(6004)
512,000.00
512,000.00
512,000.00
0.000
150,949.54
29.48
5 1105 ค่าสาธารณูปโภค ปี 64(6004)
306,000.00
306,000.00
306,000.00
0.000
110,853.10
36.23
6 1106 ค่าเช่า สนง. ปี64(6004)
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.000
10,000.00
16.67
7 1201 งบบริหาร ปี 64(6005)
371,180.00
371,180.00
371,180.00
0.000
33,990.00
9.16
8 1202 ค่าสาธารณูปโภค ปี 64(6005)
64,500.00
64,500.00
64,500.00
0.000
23,596.06
36.58
9 1203 ค่าหนังสือ สื่อ หสม.ปี64(6005)
263,500.00
263,500.00
263,500.00
0.000
0.00
0
10 1204 ค่าจ้างเหมา บรณ.,พขร. ปี64(6005)
1,060,080.00
1,060,080.00
1,060,080.00
0.000
188,360.00
17.77
11 1205 กิจกรรมเรียนรู้ในระดับตำบล ปี 64(6005)
576,560.00
576,560.00
576,560.00
0.000
3,850.86
0.67
12 1301 ค่าการเรียนการสอน ภ2/63ปี64(ครั้งที่1)
6,856,680.00
6,856,680.00
6,856,680.00
0.000
216,365.95
3.16
13 1302 ค่า ต.ท.ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 64
450,000.00
0.00
0.00
450,000.000
0.00
0
14 1401 ค่า ตท.พรก.ปี 64(1401)
52,922,760.00
52,922,760.00
52,922,760.00
0.000
16,332,939.03
30.86
15 1402 ค่าประกันฯ พรก.ปี 64(1401)
1,642,500.00
1,642,500.00
1,642,500.00
0.000
204,456.00
12.45
16 1403 ค่าเช่าบ้านข้าฯ ปี 64(1401)
279,000.00
279,000.00
279,000.00
0.000
0.00
0
17 1501 กศ.ต่อเนื่อง ปี64(6004)
7,760,575.00
7,760,575.00
7,760,575.00
0.000
0.00
0
18 1601 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 64(2204)
123,200.00
123,200.00
123,200.00
0.000
0.00
0
19 1602 ภาษาต่าง ป.ท.สื่อสารด้านอาชีพ64
259,200.00
259,200.00
259,200.00
0.000
0.00
0
20 1603 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 64
2,944,500.00
2,944,500.00
2,944,500.00
0.000
0.00
0
21 1701 เครื่องคอมฯโน๊ตบุ๊ก/ป.ม.ผ64(6004)
22,000.00
22,000.00
22,000.00
0.000
0.00
0
22 1702 เครื่องคอมฯAll In One/ป.ม.ผ.64(6004)
115,000.00
115,000.00
115,000.00
0.000
0.00
0
23 1703 เครื่องคอมฯ/ป.ม.ผ.แบบที่ 1ปี64(6004)
22,000.00
22,000.00
22,000.00
0.000
0.00
0
24 1704 เครื่องคอมฯ/งาน สนง.64(6004)
238,000.00
238,000.00
238,000.00
0.000
0.00
0
25 1705 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ64(6004)
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.000
0.00
0
26 1706 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ปี64(6004)
8,900.00
8,900.00
8,900.00
0.000
0.00
0
27 1707 เครื่องสำรองไฟฟ้า 64(6004)
37,500.00
37,500.00
37,500.00
0.000
0.00
0
28 1708 ค่า ป.ป.หสม.เวียงแก่น64(6005)
259,000.00
259,000.00
259,000.00
0.000
0.00
0
29 1709 ค่า ป.ป.หสม.เวียงเชียงรุ้ง64(6005)
130,000.00
130,000.00
130,000.00
0.000
0.00
0
รวม
79,236,891.00
78,786,891.00
78,786,891.00
450,000.00
17,660,206.54
22.29

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี