ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1101 ค่าเช่ารถ 1นก6187 ปี64(6004)
118,020.00
118,020.00
118,020.00
0.000
117,600.00
99.64
2 1102 ค่าเช่ารถอำเภอ 13คัน ปี64(6004)
1,347,996.00
1,347,996.00
1,347,996.00
0.000
1,347,996.00
100.00
3 1103 ค่าจ้างเหมาฯ 8ราย ปี64(6004)
480,240.00
480,240.00
480,240.00
0.000
469,740.00
97.81
4 1104 งบบริหาร ปี 64(6004)
542,000.00
542,000.00
542,000.00
0.000
491,026.05
90.60
5 1105 ค่าสาธารณูปโภค ปี 64(6004)
440,000.00
440,000.00
440,000.00
0.000
436,277.67
99.15
6 1106 ค่าเช่า สนง. ปี64(6004)
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.000
60,000.00
100.00
7 1107 ค่าเช่ารถใหม่5ปี 64 (6004)
118,020.00
118,020.00
118,020.00
0.000
34,672.00
29.38
8 1108 ค่าเบี้ยประชุมคณะ ก.ก. ปี 64(6004)
25,000.00
25,000.00
25,000.00
0.000
24,800.00
99.20
9 1201 งบบริหาร ปี 64(6005)
371,180.00
371,180.00
371,180.00
0.000
343,121.14
92.44
10 1202 ค่าสาธารณูปโภค ปี 64(6005)
64,500.00
64,500.00
64,500.00
0.000
51,408.03
79.70
11 1203 ค่าหนังสือ สื่อ หสม.ปี64(6005)
263,500.00
263,500.00
263,500.00
0.000
263,500.00
100.00
12 1204 ค่าจ้างเหมา บรณ.,พขร. ปี64(6005)
1,060,080.00
1,060,080.00
1,060,080.00
0.000
1,021,580.00
96.37
13 1205 กิจกรรมเรียนรู้ในระดับตำบล ปี 64(6005)
576,560.00
576,560.00
576,560.00
0.000
545,513.17
94.62
14 1206 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ปี64(6005)
396,600.00
396,600.00
396,600.00
0.000
354,968.73
89.50
15 1301 ค่าการเรียนการสอน ภ2/63ปี64(ครั้งที่1)
17,133,725.00
17,133,725.00
17,133,725.00
0.000
14,782,227.69
86.28
16 1302 ค่า ต.ท.ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 64
450,000.00
450,000.00
450,000.00
0.000
439,500.00
97.67
17 1303 ค่ากิจกรรมพัฒนาฯผู้เรียน64(ครั้งที่2)
4,307,990.00
4,307,990.00
4,307,990.00
0.000
3,429,525.00
79.61
18 1304 ค่าหน้งสือเรียน ภ2/63ปี64(4301)
3,604,050.00
3,604,050.00
3,604,050.00
0.000
3,603,142.00
99.97
19 1305 ศูนย์ทดสอบ E-Exam(00091)
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.000
0.00
0
20 1401 ค่า ตท.พรก.ปี 64(1401)
52,922,760.00
52,922,760.00
52,922,760.00
0.000
52,440,300.40
99.09
21 1402 ค่าประกันฯ พรก.ปี 64(1401)
1,774,500.00
1,774,500.00
1,774,500.00
0.000
1,088,099.00
61.32
22 1403 ค่าเช่าบ้านข้าฯ ปี 64(1401)
318,000.00
318,000.00
318,000.00
0.000
318,000.00
100.00
23 1501 กศ.ต่อเนื่อง ปี64(6004)
7,760,575.00
7,760,575.00
7,760,575.00
0.000
6,736,904.80
86.81
24 1601 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 64(2204)
123,200.00
123,200.00
123,200.00
0.000
66,424.00
53.92
25 1602 ภาษาต่าง ป.ท.สื่อสารด้านอาชีพ64
259,200.00
259,200.00
259,200.00
0.000
224,100.00
86.46
26 1603 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 64
2,944,500.00
2,944,500.00
2,944,500.00
0.000
2,747,548.00
93.31
27 1604 งบพัฒนากาย,จิต,สมองผู้สูงอายุ 64(3103)
151,550.00
151,550.00
151,550.00
0.000
128,450.00
84.76
28 1605 งบอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 64(3103)
51,400.00
51,400.00
51,400.00
0.000
51,400.00
100.00
29 1606 เทียบระดับ กศ.มิติความรู้ 64(3600)
6,400.00
6,400.00
6,400.00
0.000
6,400.00
100.00
30 1607 ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.64(3505)
48,000.00
48,000.00
48,000.00
0.000
48,000.00
100.00
31 1701 เครื่องคอมฯโน๊ตบุ๊ก/ป.ม.ผ64(6004)
22,000.00
22,000.00
22,000.00
0.000
22,000.00
100.00
32 1702 เครื่องคอมฯAll In One/ป.ม.ผ.64(6004)
115,000.00
115,000.00
115,000.00
0.000
115,000.00
100.00
33 1703 เครื่องคอมฯ/ป.ม.ผ.แบบที่ 1ปี64(6004)
22,000.00
22,000.00
22,000.00
0.000
22,000.00
100.00
34 1704 เครื่องคอมฯ/งาน สนง.64(6004)
238,000.00
238,000.00
238,000.00
0.000
238,000.00
100.00
35 1705 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ64(6004)
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.000
6,000.00
100.00
36 1706 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ปี64(6004)
8,900.00
8,900.00
8,900.00
0.000
8,900.00
100.00
37 1707 เครื่องสำรองไฟฟ้า 64(6004)
37,500.00
37,500.00
37,500.00
0.000
37,500.00
100.00
38 1708 ค่า ป.ป.หสม.เวียงแก่น64(6005)
259,000.00
259,000.00
259,000.00
0.000
259,000.00
100.00
39 1709 ค่า ป.ป.หสม.เวียงเชียงรุ้ง64(6005)
130,000.00
130,000.00
130,000.00
0.000
130,000.00
100.00
40 1800 งบทุน กศ.เด็กภาวะฯ 64(6004)
2,173,600.00
2,173,600.00
2,173,600.00
0.000
2,144,198.00
98.65
41 1801 งบเสื้อผ้า,อุปกรณ์เรียนเด็กฯ 64(3600)
280,740.00
280,740.00
280,740.00
0.000
185,140.00
65.95
รวม
101,022,286.00
101,022,286.00
101,022,286.00
0.00
94,839,961.68
93.88

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี