รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
18 กศน.ดอยหลวง
70.41
11 กศน.เวียงชัย
75.52
14 กศน.แม่ฟ้าหลวง
79.48
12 กศน.เวียงป่าเป้า
81.15
01 กศน.เชียงของ
83.47
05 กศน.พญาเม็งราย
85.52
03 กศน.เทิง
85.90
04 กศน.ป่าแดด
87.85
16 กศน.เวียงแก่น
88.25
08 กศน.แม่จัน
89.18
10 กศน.แม่สาย
89.52
02 กศน.เชียงแสน
92.21
06 กศน.พาน
92.80
07 กศน.เมือง
93.90
17 กศน.เวียงเชียงรุ้ง
93.97
15 กศน.แม่ลาว
95.23
09 กศน.แม่สรวย
95.88
00 กศน.จังหวัด
96.61
13 กศน.ขุนตาล
98.63