รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
14 กศน.แม่ฟ้าหลวง
0.34
06 กศน.พาน
0.36
03 กศน.เทิง
0.53
09 กศน.แม่สรวย
1.02
08 กศน.แม่จัน
1.14
17 กศน.เวียงเชียงรุ้ง
1.61
01 กศน.เชียงของ
1.73
16 กศน.เวียงแก่น
1.94
10 กศน.แม่สาย
2.58
02 กศน.เชียงแสน
2.68
12 กศน.เวียงป่าเป้า
2.72
04 กศน.ป่าแดด
2.87
18 กศน.ดอยหลวง
3.26
11 กศน.เวียงชัย
4.74
15 กศน.แม่ลาว
5.34
07 กศน.เมือง
6.02
05 กศน.พญาเม็งราย
7.48
13 กศน.ขุนตาล
13.49
00 กศน.จังหวัด
27.64